Webshop Keurmerk

Uitvoeringsvoorwaarden


1. Vóór aanvang van onze werkzaamheden dient er een goedgekeurde plafondtekening in ons bezit te zijn, indien dit - om wat voor reden ook – niet het geval mocht zijn, zal het aanbrengen van de systeemplafonds voor eigen risico van de opdrachtgever zijn.

2. Rechtstreekse ophanging moet mogelijk zijn, zo niet dan dienen eventuele voorzieningen door derden te worden getroffen.

3. Alle voorzieningen t.b.v. elektra, cv, ventilatie, etc. boven de systeemplafonds dienen gereed te zijn vóór met de montage wordt begonnen.

4. Vóór aanvang van de montage van de systeemplafonds dienen de vloeren verhard, glad en schoon te zijn afgewerkt.

5. De wanden waartegen de randafwerking dient te worden bevestigd, moet geheel zijn afgewerkt zodat kantlat en/of hoeklijn kan worden gemonteerd.

6. Er dient ons voldoende droge opslagruimte beschikbaar te worden gesteld.

7. Voor het plaatsen van onze stelling en aansluitingen van de elektrisch handgereedschappen dienen voldoende voorzieningen te zijn getroffen.

8. In vloeren, daken, wanden, kolommen etc. dienen bevestigingspunten te kunnen worden geboord/geschoten. Indien er maar een bepaalde diepte mag worden geboord of geschoten, dient men ons hiervan op de hoogte te stellen. Eén en ander om schade aan dakbedekking, waterleiding e.d. te voorkomen.

9. Het gebouw dient glasdicht te zijn, wanneer de werkzaamheden uitgevoerd worden.

10. De relatieve vochtigheidsgraad mag gedurende de montage niet hoger zijn dan 70% bij een tempratuur van 16°C.

11. Eventuele houtwerk langs wanden, trapgaten enz. dienen door derden te worden aangebracht, alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen, mits op tekening of in onze orderbevestiging anders is aangegeven.

12. Kan aan één of meer van deze punten niet worden voldaan, dan dient minstens 3 dagen voor aanvang werk contact met ons worden opgenomen.

13. Onze werkzaamheden dienen onafgebroken te kunnen uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen.

14. Het niet voldoen aan deze voorwaarden heeft ernstige stagnatie in onze planning en uitvoering ten gevolg, reden waarom de kosten per voorval in rekening worden gebracht.

15. Vloersparingen zoals vides e.d. dienen vooraf door derden afgedekt te worden zodat er zonder gevaar met een steiger op kan worden gewerkt.

16. Opdrachtgever zal zorg dragen voor het kosteloos beschikbaar stellen van een container in de nabijheid van het werk, zodat wij hierin afval e.d. kunnen deponeren.

17. De ruimte moet vanaf 7.30 uur beschikbaar zijn voor montage.