Webshop Keurmerk

Garantie


Garantie Armstrong

Armstrong biedt een garantie wat betreft de plafondplaten.

Armstrong Building Products B.V. garandeert dat Prima plafondpanelen en 95 RV plafondpanelen geen doorbuiging* zullen vertonen bij een maximale relatieve vochtigheid van 95% als een direkt gevolg van produktie- en/of materiaalgebreken. Deze garantie wordt gegeven voor de duur van 10 jaar vanaf de dag van montage van deze producten. Daarbij moeten zowel de installatievoorschriften, zoals hieronder vermeld, in acht worden genomen alsmede de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden die gelden op het moment van bestelling.


A. Prima plafondpanelen en 95 RV plafondpanelen moeten worden geïnstalleerd volgens alle Armstrong specificaties die van toepassing zijn op het moment van montage.

B. Installatie van het plafond moet worden uitgevoerd in omstandigheden waarbij de relatieve luchtvochtigheid niet hoger is dan 95% en waarbij zich geen chemische dampen, temperaturen onder de 0° Celsius en/of trillingen voordoen, ook niet na installatie van het plafond. Prima plafondpanelen en 95 RV plafondpanelen mogen niet blootstaan aan direct vocht in de vorm van lekkage in een gebouw of temperatuurs- en vochtigheids-omstandigheden, die condensatie op dit materiaal kunnen veroorzaken voor, tijdens of na installatie.

C. De plafondpanelen mogen geen gewicht van enig ander materiaal dragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Armstrong.

D. Voorafgaand aan de installatie moeten de plafondpanelen opgeslagen zijn in een droge, schone ruimte. Deze ruimte moet afsluitbaar zijn en beschermd tegen regen, sneeuw of andere oorzaken, die bijdragen aan overtollig vocht. Het materiaal dient minstens 24 uur vóór montage in de ruimte, waarin wordt geïnstalleerd, te zijn opgeslagen en te zijn geacclimatiseerd.

E. Prima plafondpanelen en 95 RV plafondpanelen zijn niet geschikt voor vochtige ruimtes zoals zwembaden of voor buitentoepassing. Mocht er zich toch doorbuiging van de plafondpanelen voordoen, dient Armstrong Building Products B.V. schriftelijk op de hoogte te worden gebracht van een dergelijk gebrek in het materiaal binnen 30 dagen na constatering van het gebrek. Indien het gebrek in materiaal schriftelijk is bevestigd door Armstrong, zullen wij op onze kosten voor vervangend materiaal op het project zorgen (indien het materiaal niet beschikbaar is, heeft Armstrong het recht een alternatief product aan te leveren).


Het bovengenoemde omvat de totale garantie van Armstrong bij Prima producten en 95 RV producten. Alle andere toegezegde garanties of waarborgen, inclusief iedere garantie die betrekking heeft op de verkoop of geschiktheid van deze producten voor een bepaald doel, zijn hierbij uitgesloten, voor zover de toepasselijke wet dit toestaat. De aansprakelijkheid van Armstrong is beperkt tot het opnieuw leveren van materiaal. Armstrong zal geenszins verantwoordelijk zijn voor alle kosten, die voortvloeien uit hermontage, noch voor incidentele of andere schade aan gebouwen, ongeacht de oorzaak.

* Maximale doorbuiging zoals gedefinieerd in de nationaal gestelde voorschriften of bij afwezigheid daarvan, de British Code of Practice BS 8290 991.